با یک تست تروپونین مثبت چه باید کرد؟

با یک تست تروپونین مثبت چه باید کرد؟