شیشه آلات آزمایشگاهی

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی و بیمارستانی | ظروف شیشه ای پیرکس

شیشه آلات آزمایشگاهی

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی و بیمارستانی

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی – ظروف شیشه ای پیرکس کلاس A، با گستره ی پایین شیشه ی بروسیلیکات درستمی شود که برای بیشتر کاربرد های آزمایشگاهی مناسبند. به جز شیشه های دهانه گشاد و یا دیگر وسایل شیشه ای با دیواره سنگین، ظروف شیشه ای پیرکس را می توان بطور مستقیم روی انواع اجاقها و چراغ بونزن،با امکان شکستگی اندک، حرارت داد زیرا ضریب انبساط گرمایی پیرکس بسیار پایین است.ظروف شیشهای پیرکس تنها با هیدروفلوئوریک یا فسفریک اسید و یا قلیا های داغ و قوی واکنش میدهندبنابراین هیچ گاهنباید این مواد را در آنها نگه داری کرد یا درون این ظرفها با این مواد واکنشی انجام داد.این ظروف برونداد اندکی دارند و برای کشت میکروب و یا دیگر کاربرد های علمی مناسبند. یک نوع از ظروف شیشه ای پیرکس به نام پیرکس پلاس دارای پوشش پلاستیکی وینیلی شفاف و محکمی هستند که باعث کاهشخراشیدگی ظروف شیشه ای می گردند.ظروف شیشه ای دیگری به نام ویکور دارای ۹۰ درصد سیلیکا است و نسبت به پیرکس مقاومت حرارتی بیشتری دارد.نوع شیشه مورد استفاده در وسایل آزمایشگاهی شامل بوروسیلیکات، مقاومبه حرارت زیاد، آهک سود دار، فاقد بور، دارای سیلیکای زیاد، مقاوم به قلیا و دارای اکتینیوم اندک می باشند.بعضی از وسایل شیشه ای بیشتر به شکستگی و حرارت مقاوم اند و باید دارای بوروسیلیکات مقاوم به دمای زیادیا شیشه ی آلومینیوم سیلیکات باشند.انواع متفاوتی از وسایل شیشه ای در آزمایشگاه برای اندازه گیری جابجاییو آماده سازی معرف ها استفاده میشود مانند انواع بشر، ارلن، استوانه مدرج، وسایل حجم سنجی، پیپت، قیف و …..

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی و بیمارستانی – اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع شیشه آلات آزمایشگاهی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه