تست های بیماری های خود ایمنی | Autoimmune Diseases Tests

تست های بیماری های خود ایمنی

Autoimmune Diseases Tests

تست های بیماری های خود ایمنی Autoimmune Diseases Tests – ایمنی یا مصنویت به معنی حفاظت

در مقابلعوامل عفونیمی باشد و دستگاه ایمنی به مجموعه سلول ها و مولکول هایی گفته می شود

که مسئولیت مراقبت ودفاع از بدن رادر مقابل تعداد بیشماری از میکروب های بیماری زا که در محیط وجود دارند

به عهده دارد. در صورتی که در این دفاع ایمنی اختلال یا نقصی به وجود آید نتیجه آن افزایش استعداد برای ابتلا به بیماریهای عفونی است از این

جهت بایدگفت که بیماری های ناشی از اختلالات دستگاه ایمنی متشکل از گستره ای وسیع از فعالیت اندک

تا بیش از حد و یا غیر متناسباین دستگاه می باشد.پاسخ های ایمنی آسیب رسان ممکن است به طور مستقیم

علیه پادگن هایمختلف وارد عمل شوند که اغلب این واکنش هاناشی از ناهنجاری های زمینه ای مختلف می باشد.

به طور معمولو در شرایط عادی دستگاه ایمنی به پادگن های خودواکنشی نشان نمی دهند که به این فرایند تحمل

خودی می گویندو در واقع به این معنی است که بدن پادگن های خود را تحمل می نماید. در حالاتی این تحمل به

خودی از بین می رودو پاسخ هایی علیه سلول ها و بافت های خودی به وجود می آیند که منجر به بروز بیماری هایی

می گردند که به آنهابیماری های خود ایمن یا اتوایمون گفته می شود.در حال حاضر تخمین زده می شود که تقریبا

۲تا ۵ درصد ازجمعیت های کشورهای توسعه یافته مبتلا به بیماری های خود ایمن بوده و دائم هم در حال افزایش می باشد. 

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی بیماری های خود ایمنی شامل  الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه