تست های تشخیصی گوارشی | Gastroenterology Tests

تست های تشخیصی گوارشی

Gastroenterology Tests

تست های تشخیصی گوارشی Gastroenterology Tests – دستگاه گوارش، لوله ای تو خالی است مشتمل بر

مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده. هر ناحیه دارای عملکردهایی منحصر به فرد، مکمل و کاملا

یکپارچه است که در کناریکدیگرعمل برداشت،فرآوری و جذب مواد مغذی مصرف شده و نیز عمل دفع فرآورده های

زاید را تنظیم می کنند.

به علاوه روده ها محل اصلی برخورد دستگاه ایمنی با طیف گسترده ای از آنتی ژن های موجود درمواد غذاییو میکروب های

روده ای هستند بنابراین جای شگفتی نیست که روده کوچک و بزرگ به طور شایع دچار

عفونت هاو فرآیندهای التهابی شوندهمچنین روده بزرگ شایع ترین محل نئوپلازی گوارشی در جوامع غربی است.

تشخیص سریع و درمـان بـه موقـع ایـن بیماری ها میتوانـد از عـوارض زیـادی پیـشگیری کنـد. در حال حاضر روش های

مختلفیبرای شناسایی عفونت در قسمت های مختلف دستگاه گوارش وجود دارد که به طور مثال شامل روش های

تهاجمی بر پایهبیوپسی های تهیه شده از مخاط بافت مورد نظر، کشت، بررسی هیستوپاتولوژی مخاط با رنگ آمیزی

روتین یا اختصاصی میباشد.روشهای غیر تهاجمی بر پایه یافتن آنتی بادی های ضد میکروارگانیسم مورد نظر در سرم است

که امروزه این تست های غیرتهاجمی به عنوان  ابزاری مفید برای تشخیص سریع عفونت به صورت سرپایی محسوب

میشوند و استفاده از آنها رو به افزایش است.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی بیماری های گوارشی شامل رپید تست، الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه