تست های تشخیصی گوارشی | Gastroenterology Tests

تست های تشخیصی گوارشی

Gastroenterology Tests

تست های تشخیصی گوارشی Gastroenterology Tests – دستگاه گوارش، لوله ای تو خالی است مشتمل برمری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده. هر ناحیه دارای عملکردهایی منحصر به فرد، مکمل و کاملایکپارچه است که در کناریکدیگرعمل برداشت،فرآوری و جذب مواد مغذی مصرف شده و نیز عمل دفع فرآورده هایزاید را تنظیم می کنند.به علاوه روده ها محل اصلی برخورد دستگاه ایمنی با طیف گسترده ای از آنتی ژن های موجود درمواد غذاییو میکروب هایروده ای هستند بنابراین جای شگفتی نیست که روده کوچک و بزرگ به طور شایع دچارعفونت هاو فرآیندهای التهابی شوندهمچنین روده بزرگ شایع ترین محل نئوپلازی گوارشی در جوامع غربی است.تشخیص سریع و درمـان بـه موقـع ایـن بیماری ها میتوانـد از عـوارض زیـادی پیـشگیری کنـد. در حال حاضر روش هایمختلفیبرای شناسایی عفونت در قسمت های مختلف دستگاه گوارش وجود دارد که به طور مثال شامل روش هایتهاجمی بر پایهبیوپسی های تهیه شده از مخاط بافت مورد نظر، کشت، بررسی هیستوپاتولوژی مخاط با رنگ آمیزیروتین یا اختصاصی میباشد.روشهای غیر تهاجمی بر پایه یافتن آنتی بادی های ضد میکروارگانیسم مورد نظر در سرم استکه امروزه این تست های غیرتهاجمی به عنوان  ابزاری مفید برای تشخیص سریع عفونت به صورت سرپایی محسوبمیشوند و استفاده از آنها رو به افزایش است.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی بیماری های گوارشی شامل رپید تست، الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه