تومور مارکرها | Tumor Markers

تومور مارکرها | Tumor Markers | PSA | CEA

تومور مارکرها – سرطان دومین عامل عمده مرگ، بعد از بیماری های قلبی عروقی در ایالات متحده می باشد. حتی بسیار دردناک تر از مرگ و میر ناشی از سرطان، آثار جسم و احساسی است که به دلیل این بیماری متحمل میشویم. سرطان یک بیماری واحد نیست بلکه عوامل فراوانی هستند که در رشد اختلال و بی نظمی حاصله دخیل اند. فهم اختلالات مولکولی و سلولی در سلولهای توموری منجر به پیشرفت عظیمی در درمان تومورها گشته است.

در میان تومورها طبقه بندی نئوپلاسم ها به خوش خیم و بدخیم بر اساس رفتار بالینی بالقوه است. تومور وقتی خوش خیم است که محدود خواهد ماند و با برداشت موضعی درمان میشود. تومورهای بدخیم را سرطان میگویند بدان معنا که ضایعه میتواند باعث تخریب و آسیب به ساختارهای مجاور شود و یا متاستاز دهد و باعث مرگ شود.

از روشهای تشخیص آزمایشگاهی سرطان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برای تشخیص تومورها روش های متعدد نمونه برداری وجود دارد که شامل بیوپسی، مکش با سوزن نازک و گسترده های سلول شناختی می باشند.
  • ایمونو هسیتوشیمی و فلوسیتومتری به تشخیص و طبقه بندی تومورها کمک می کنند.
  • تعیین وضعیت مولکولی تومورها توسط آرایش cDNA و توالی ها می توانند بروز قطعات بزرگی از ژنوم و فهرست همه جهش های ژنوم را مشخص نمایند.
  • از پروتئین های آزاد شده به داخل سرم توسط تومورها مثل PSA می توان برای غربالگری سرطان ها و پیگیری عود بعد از درمان استفاده نمود.

بررسی بیوشیمیایی آنزیم های وابسته به تومور، هورمون ها و دیگر شاخص های توموری در خون موجب تشخیص قطعی تومور ها نمیشود، ولی با این حال از شناخت شاخص های توموری می توان به عنوان آزمونی جهت غربالگری و تعیین پاسخ به درمان یا کشف عود بیماری استفاده کرد.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی تومور مارکرها شامل  الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه