مارکر های دیابت | Diabetes Markers

مارکر های دیابت

Diabetes Markers 

انواع کیت های مارکر های دیابت Diabetes Markers – مهمترین بیماری بخش درونریز لوزالمعده، دیابت ملیتوس استکه بعلت کاهش تولید یا اختلالعملکرد انسولین روی می دهد. دیابت ملیتوس یک بیماریمنفرد نیست بلکه گروهیاز اختلالات متابولیک استکه وجه اشتراک آنها هیپر گلیسمی می باشد.هیپر گلیسمی در دیابت، حاصل نقص در ترشح انسولین، اختلالدر عملکرد انسولین یا در هر دو مورد می باشد.هیپرگلیسمی دراز مدت و اختلال متابولیک ناشی از آن، به اعضاءمتعدد بدن آسیب می زند.بر اساس گزارشانجمن دیابت آمریکا، دیابت بیش از ۲۰ میلیون نفر از بالغین و کودکانایالات متحده را گرفتار کرده که یک سومآنها تشخیص داده نشده اند و دیابت علت اصلی بیماری کلیویمرحله نهایی، نابینایی بزرگسالان، و قطع غیرتروماتیکاندام های تحتانی در ایالت متحده است.اگر چه تمام انواع دیابت به لحاظ هیپر گلیسمی وجه اشتراک دارند عللزمینه ای هیپر گلیسمی بسیار متنوع هستند. اکثرموارد دیابت در یکی از دو گروه بزرگ زیر جای دارند:

دیابت نوع ۱: کمبود مطلق ترشح انسولین بر اثر تخریب سلولهای بتای لوز المعده است که معمولا به دلیل یک

حمله خود ایمنی حاصل می شود  این دیابت در حدود ۱۰ درصد کل موارد را شامل می شود.

دیابت نوع ۲: بر اثر ترکیبی از مقاومت محیطی به عملکرد انسولین و پاسخ جبرانی ناکافی ترشح انسولین توسط

  سلول های بتای لوزالمعده روی می دهد. در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بیماران، دیابت نوع ۲ دارند.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کیت های آزمایشگاهی مارکر های دیابت شامل  الایزا و کمی لومینسانس میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه