مارکر های قلبی | Cardiac Markers

مارکر های قلبی | Cardiac Markers | فروش مارکر های قلبی

بیو مارکر های قلبی موادی هستند که در زمان آسیب قلبی به درون خون منتشر میشوند بنابراین اندازه گیری این نشانگرهای زیستی میتواند به تشخیص سندروم حاد کرونری و ایسکمی قلبی کمک کند. همچنین این تستها در شناسایی افراد ریسک پذیر و مستعد بیماری های قلبی نقش بسزایی دارند. از مهمترین این مارکرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

  • آنزیم کراتین فسفوکیناز با ایزو فرم عصبی-عضلانی(CK-MB)
  • آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)
  • لاکتات دهیدروژناز(LDH)
  • تروپونین قلبی
  • میوگلوبین
  • گلیکوژن فسفریلاز (GP)

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع مارکرهای قلبی شامل کیت های رپید تست، الایزا و کی لومینسانس. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

محصولات این گروه