آمونیوم مولیبدات۴ آبه(آمونیوم هپتا مولیبدات)

آمونیوم مولیبدات4 آبه(آمونیوم هپتا مولیبدات)