رنگ رایت گیمسا، جهت تشخیص افتراقی دقیق ساختارهای سلولی همراه با برخی محدودیت­ها