هماتوکسیلین و استفاده از آن در رنگ آمیزی سلول برای آزمایشات روتین