در بیماری‌های خودایمنی آنتی‌ژن‌های طبیعی بدن انسان مورد هدف سیستم ایمنی قرار می‌گیرند و از این طریق میزان ANA در سطح خون افزایش می‌یابد

در بیماری‌های خودایمنی آنتی‌ژن‌های طبیعی بدن انسان مورد هدف سیستم ایمنی قرار می‌گیرند و از این طریق میزان ANA در سطح خون افزایش می‌یابد