لوپوس اریتماتوز سیستمیک یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خودایمنی می‌باشد

لوپوس اریتماتوز سیستمیک یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خودایمنی می‌باشد