احتمال ابتلای زنان به لوپوس اریتماتوز سیستمیک ۱۰ برابر بیشتر از احتمال ابتلای مردان به این بیماری می‌باشد!

احتمال ابتلای زنان به لوپوس اریتماتوز سیستمیک 10 برابر بیشتر از احتمال ابتلای مردان به این بیماری می‌باشد!