در بیماری‌های خودایمنی سیستم ایمنی بدن انسان قدرت تشخیص آنتی‌ژن‌های طبیعی از آنتی‌ژن‌های بیگانه را از دست می‌دهد

در بیماری‌های خودایمنی سیستم ایمنی بدن انسان قدرت تشخیص آنتی‌ژن‌های طبیعی از آنتی‌ژن‌های بیگانه را از دست می‌دهد