آمادگی های مورد نیاز برای انجام آزمایش با کیت کورتیزول