استفاده از کیت LH برای سنجش میزان هورمون در طول عادت ماهیانه