خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ۲-مرکاپتو اتانول

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 2-مرکاپتو اتانول