جدول ویژگی های کلیدی ۱-بوتانول

جدول ویژگی های کلیدی 1-بوتانول