نتایج حاصل از کیت کراتین کیناز در برخی از موارد به صورت کاذب مثبت قلمداد می‌شوند

نتایج حاصل از کیت کراتین کیناز در برخی از موارد به صورت کاذب مثبت قلمداد می‌شوند