میزان آنزیم کراتین کیناز بعد از گذشت ۳ تا ۸ ساعت از شروع علائم سکته‌ی قلبی توسّط کیت CK-MB قابل اندازه‌گیری می‌باشد و برطرف شدن و یا نشدن  انسداد عروق خونی بعد از وقوع سکته‌ی قلبی می‌تواند نتایج حاصل از این روش را تا حدودی تغییر دهد.

میزان آنزیم کراتین کیناز بعد از گذشت 3 تا 8 ساعت از شروع علائم سکته‌ی قلبی توسّط کیت CK-MB قابل اندازه‌گیری می‌باشد و برطرف شدن و یا نشدن  انسداد عروق خونی بعد از وقوع سکته‌ی قلبی می‌تواند نتایج حاصل از این روش را تا حدودی تغییر دهد.