شیوع CMV با افزایش سن بالاتر می‌رود و در کشورهای در حال توسعه و در افراد با وضع اجتماعی اقتصادی پایین‌تر بیشتر است