آزمایش های سرولوژی متداول ترین روش تشخیصی در تشخیص عفونت سیتومگالوویروس (CMV)  است