عفونت مادرزادی CMV از مادر آلوده به جنین انتقال می یابد

عفونت مادرزادی CMV از مادر آلوده به جنین انتقال می یابد