بثورات پوستی در عفونت سیتومگالوویروس انسانی (CMV) مادرزادی

بثورات پوستی در عفونت سیتومگالوویروس انسانی (CMV) مادرزادی