چرخه اکسیژن محلول، ورودی و خروجی معمولی را نشان می دهد.

چرخه اکسیژن محلول، ورودی و خروجی معمولی را نشان می دهد.