روش‌هایی همچون کیت الایزا هلیکوباکتر پیلوری از بازده قابل قبولی برخوردار نیستند

روش‌هایی همچون کیت الایزا هلیکوباکتر پیلوری از بازده قابل قبولی برخوردار نیستند