هدف از اندازه گیری HBA1C چیست و انواع روش های موجود در کیت HBA1C