زگیل ها در پوست نواحی تناسلی، گلو، دست و پا مستقر می شوند