ویروس پاپیلومای انسانی HPV شایع ترین عفونت مقاربتی است که زنان و مردان فعال جنسی در معرض آن می باشند

ویروس پاپیلومای انسانی HPV شایع ترین عفونت مقاربتی است که زنان و مردان فعال جنسی در معرض آن می باشند