تست های غدد درون ریز

کیت آدرنالین | کیت Adrenalin

هورمون آدرنالین و شرایط جنگ و گریز در بدن . هورمون آدرنالین چیست. هورمون آدرنالین چه نقش هایی در بدن دارد. روش های مختلف اندازه گیری هورمون آدرنالین در بدن. مقادیر نرمال هورمون آدرنالین در سرم. مقادیر بالای هورمون آدرنالین باعث چه مشکلاتی در فرد می شود. مقادیر پایین هورمون آدرنالین باعث ایجاد چه علائمی در بدن می شود.

کیت کلسی تونین

هورمون کلسی تونین چیست و چه نقشی در بدن دارد. روش های اندازه گیری هورمون کلسی تونین و توضیح روش های RIA، الایزا و کمی لومینسانس. مقادیر نرمال هورمون کلسی تونین در خون. مقادیر بالای هورمون کلسی تونین چه عوارضی دارد. مقادیر پایین هورمون کلسی تونین باعث چه مواردی می شود.

کیت FSH

هورمون FSH چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ محل ترشح هورمون FSH و عوامل دخیل در ترشح آن. کاربرد هورمون FSH در چه نواحی از بدن است. کمبود هورمون FSH باعث چه مشکلاتی در بدن می شود. روش سنجش هورمون FSH . انواع کیت FSH. هورمون FSH چگونه با الایزا اندازه گیری می شود. هورمون FSH چگونه با استفاده از کمی لومینسانس اندازه گیری می شود.

کیت کورتیزول | کیت Cortisol

هورمون کورتیزول چیست و چگونه از کیت کورتیزول برای اندازه گیری آن استفاده می شود. آمادگی های مورد نیاز برای انجام آزمایش با کیت کورتیزول. روش های مختلف اندازه گیری میزان هورمون با کیت کورتیزول. مقادیر نرمال کیت کورتیزول. مقادیر پایین نتایج در کیت کورتیزول می تواند بیانگر چه مشکلاتی باشد. نتایج بالا در کیت کورتیزول می تواند بیانگر چه مشکلاتی باشد.