تومور مارکرها

کیت CA 15-3

توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت CA در تشخیص انواع سرطان و انواع آن. کاربرد کیت CA در اندازه گیری تومور مارکر ها. کاربرد های مختلف کیت CA در آزمایشگاه. انواع کیت CA و اینکه هر کدام در چه نواحی از بدن کاربرد دارد. توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت های CA19-9، CA125 و CA15-3

کیت CEA

تست CEA چیست و چه کاربرد هایی دارد. چه زمانی از تست CEA استفاده می شود. تست CEA چگونه انجام می شود. خطرات و ریسک فاکتور های احتمالی تست CEA. رنج نرمال تست CEA و تفسیر نتایج بدست آمده از تست CEA. چه عواملی می توانند باعث نتایج غیر عادی شوند.

کیت CA 19-9

توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت CA در تشخیص انواع سرطان و انواع آن. کاربرد کیت CA در اندازه گیری تومور مارکر ها. کاربرد های مختلف کیت CA در آزمایشگاه. انواع کیت CA و اینکه هر کدام در چه نواحی از بدن کاربرد دارد. توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت های CA19-9، CA125 و CA15-3

کیت CA 125

توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت CA در تشخیص انواع سرطان و انواع آن. کاربرد کیت CA در اندازه گیری تومور مارکر ها. کاربرد های مختلف کیت CA در آزمایشگاه. انواع کیت CA و اینکه هر کدام در چه نواحی از بدن کاربرد دارد. توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت های CA19-9، CA125 و CA15-3

کیت کالپروتکتین | کیت Calprotectin

موارد کاربردی کیت کلپروتکتین برای تشخیص بیماری ها. از کیت کلپروتکتین چگونه استفاده می شود. موارد درخواست پزشک برای انجام تست با کیت کلپروتکتین. موارد تایید کننده نتایج کیت کلپروتکتین. وجود چه علائمی باعث تجویز آزمایش و استفاده از کیت کلپروتکتین می شود. تفسیر نتایج مربوط به کیت کلپروتکتین. مواردی که می توانند باعث افزایش کاذب نتایج در کیت کلپروتکتین شوند.


  • 1
  • 2