مارکر های دیابت

کیت HBA1C

تعریف HBA1C و وِیژگی های آن. انواع روش های اندازه گیری میزان HBA1C در خون. روش های متکی بر تفاوت ساختاری و ساختمانی و ویژگی ها و روش های موجود آن. روش های متکی بر بار الکتریکی، ویژگی ها و انواع روش های مبتنی بر آن. روش آنزیمی و توضیحات کلی در مورد نحوه انجام آن. چه کیتی برای سنجش HBA1C در آزمایشگاه های بالینی مناسب است.

کیت انسولین | کیت Insulin

توضیحات کلی در مورد انسولین. انسولین چیست و چه نقش هایی در بدن دارد. روش های اندازه گیری موجود در انواع کیت انسولین. روش HPLC، روش الکتروفورز و روش های ایمونولوژیک و توضیحات مختصر هر روش. انواع دیابت و نقش انسولین در هر کدام از آنها. مقاومت در برابر انسولین. تاثیر انسولین در رژیم غذایی دیابتی ها.