مارکر های عملکرد کلیه

کیت اگزالات

اگزالاتC2O42- مولکولی است که در حیوانات و گیاهان وجود دارد.این مولکول، محصولی طبیعی از چرخه کربس در یوکاریوت ها و چرخه گلی اکسالات در سایر میکروارگانیسم‌ها است. اگزالیک اسید در حیوانات از طریق چرخه متابولیسمی در کبد تولید می‌شود،یا از طریق رژیم غذایی جذب می‌شود.