محیط کشت

محیط کشت کینگ بی آگار | محیط کشت King B Agar

نام دیگر این محیط Pseudomonas Agar F یا Flo Agar است که برای تولید بیشتر ماده فلورسین در گروه سودوموناس به کار می رود.

محیط کشت ال بی براث | محیط کشت LB Broth

این محیط یک محیط غنی از مواد غذایی برای رشد، نگه داری و کشت سویه های جدید و نوترکیب اشریشیاکلی استفاده می شود.

محیط کشت مکانکی آگار | محیط کشت MacConkey agar

این محیط برای جداسازی باکتری های تخمیر کننده لاکتوز از غیر تخمیر کننده ها به کار می رود.

محیط کشت مالت اکسترکت آگار | محیط کشت Malt Extract Agar

این محیط کشت برای جداسازی، کشت و شمارش مخمر ها و کپک ها به کار می رود.

محیط کشت ام آر اس آگار | محیط کشت MRS Agar

این محیط برای جدا سازی، شمارش و کشت از گونه های لاکتو باسیلوس به کار می رود.

محیط کشت مولر هینتون آگار | محیط کشت Mueller Hinton Agar

کاربرد اصلی  محیط مولر هینتون آگار جهت تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها (آنتی بیوگرام) به روش دیسک می باشد.

محیط کشت نیترات براث| محیط کشت Nitrate Broth

نیترات براث به عنوان کمک در شناسایی میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی گرم منفی با استفاده از آزمون کاهش نیترات، توصیه می شود.

محیط کشت نوترینت آگار | محیط کشت Nutrient Agar

محیط کشت نوترینت آگار برای کشت باکتری ها و شمارش میکرو ارگانیسم ها در آب، فاضلاب، مدفوع و سایر مواد دیگر استفاده می شود.

محیط کشت دکستروز آگار | محیط کشت Dextrose Agar

دکستروز آگار برای کشت طیف گسترده ای از میکرو ارگانیسم ها با یا بدون اضافه کردن خون، استفاده می شود.