مواد شیمیایی

محیط کشت اوره آگار بیس | محیط کشت Urea Agar Base

اوره آگار یک محیط افتراقی برای شناسایی اعضای انتروباکتریاسه بر اساس توانایی آن ها در داشتن آنزیم اوره آز و تجزیه اوره، می باشد.

محیط کشت تریپتون واتر | محیط کشت Tryptone water

تریبپتون واتر برای تشخیص اشریشیاکلی در نمونه های غذا و آب بر اساس تولید ایندول، توصیه می شود. ممکن است برای تمایز باکتری ها از هم بر اساس تولید ایندول نیز استفاده شود.

محیط کشت SS آگار | محیط کشت SS Agar

یک محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی باسیل های پاتوژن به ویژه آنهایی که متعلق به جنس سالمونلا هستند، می باشد.

محیط کشت XLD آگار

این محیط توسط تیلور به منظور افزایش بهره وری جداسازی و شناسایی گونه های پاتوژن به ویژه شیگلا می باشد.

محیط کشت بروسلا آگار | محیط کشت Brucella Agar

بروسلا آگار یک محیط کشت برای کشت ارگانیسم های بروسلا است که با افزودن 5% خون اسب، این محیط برای روش های کیفی جداسازی و کشت میکرو ارگانیسم های سخت رشد و غیر سخت رشد از نمونه های بالینی و غیر بالینی کاربرد پیدا می کند.

محیط کشت بلاد آگار بیس | محیط کشت Blood Agar Base

این محیط برای جداسازی، کشت و تشخیص فعالیت های همولیتیک استرپتوکوک ها و سایر میکرو ارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محیط کشت Simons Citrate Agar | محیط کشت سیمون سیترات آگار

این محیط برای تمایز باکتری های گرم منفی بر اساس استفاده از سیترات است.

محیط کشت SIM Medium | محیط کشت SIM مدیوم

این محیط برای جداسازی باسیل های روده ای بر اساس تولید سولفید، تشکیل ابندول و تحرک استفاده می شود.

محیط کشت Potato Dextrose Agar | محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار

این محیط کشت برای کشت و شمارش مخمرها و کپک ها استفاده می شود.