مواد شیمیایی

محیط کشت ای کوالی براث |محیط کشت E.Coli Broth |محیط کشت EC Broth

محیط EC  براث توسط Hajna و Perry طراحی شده و برای بررسی آب، شیر و سایر مواد برای نشان دادن آلودگی مدفوعی استفاده می شد.

محیط کشت اوره آگار بیس | محیط کشت Urea Agar Base

اوره آگار یک محیط افتراقی برای شناسایی اعضای انتروباکتریاسه بر اساس توانایی آن ها در داشتن آنزیم اوره آز و تجزیه اوره، می باشد.

محیط کشت XLD آگار | محیط کشت زایلوز لیزین Deoxycholate آگار

این محیط توسط تیلور به منظور افزایش بهره وری جداسازی و شناسایی گونه های پاتوژن به ویژه شیگلا می باشد.

محیط کشت اس اس آگار | محیط کشت SS Agar

یک محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی باسیل های پاتوژن به ویژه آنهایی که متعلق به جنس سالمونلا هستند، می باشد.

محیط کشت تریپتون واتر | محیط کشت Tryptone water

تریبپتون واتر برای تشخیص اشریشیاکلی در نمونه های غذا و آب بر اساس تولید ایندول، توصیه می شود. ممکن است برای تمایز باکتری ها از هم بر اساس تولید ایندول نیز استفاده شود.

محیط کشت بروسلا آگار | محیط کشت Brucella Agar

بروسلا آگار یک محیط کشت برای کشت ارگانیسم های بروسلا است که با افزودن 5% خون اسب، این محیط برای روش های کیفی جداسازی و کشت میکرو ارگانیسم های سخت رشد و غیر سخت رشد از نمونه های بالینی و غیر بالینی کاربرد پیدا می کند.

محیط کشت بلاد آگار بیس | محیط کشت Blood Agar Base

این محیط برای جداسازی، کشت و تشخیص فعالیت های همولیتیک استرپتوکوک ها و سایر میکرو ارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محیط کشت Simons Citrate Agar | محیط کشت سیمون سیترات آگار

این محیط برای تمایز باکتری های گرم منفی بر اساس استفاده از سیترات است.

محیط کشت Potato Dextrose Agar | محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار

این محیط کشت برای کشت و شمارش مخمرها و کپک ها استفاده می شود.