هماتولوژی

کیت HBA1C

تعریف HBA1C و وِیژگی های آن. انواع روش های اندازه گیری میزان HBA1C در خون. روش های متکی بر تفاوت ساختاری و ساختمانی و ویژگی ها و روش های موجود آن. روش های متکی بر بار الکتریکی، ویژگی ها و انواع روش های مبتنی بر آن. روش آنزیمی و توضیحات کلی در مورد نحوه انجام آن. چه کیتی برای سنجش HBA1C در آزمایشگاه های بالینی مناسب است.