انواع کنترل ها

انواع کنترل ها

انواع کنترل ها

انواع کنترل ها – فروش انواع کنترل ها – آزمایش نمونه کنترلی – در کنترل کیفیت آماری، نمونه کنترلی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با مقدار مورد انتظار که اغلب بصورت یک محدوده تعریف شده، مقایسه می گردد.اگر نتیجه آزمایش نمونه کنترلی، در محدوده مورد انتظار قرار بگیرد، پاسخ های آزمایش بیماران نیز قابل قبول شناخته می شوند و بر عکس اگر خارج از محدوده مورد انتظار قرائت شود احتمال وجود خطا در سیستم های آزمایش مطرح شده و طبیعتا پاسخ های بیماران نیز غیر قابل قبول شناخته می شوند.

در انتخاب مواد کنترل موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

کنترل می بایست برای مدت طولانی پایدار و در عین حال فاقد مواد نگهدارنده مداخله گر باشد.بهتر است کنترل با توجه به نمونه انسانی مورد آزمایش انتخاب گردد بعنوان مثال کنترل های برپایه سرم، ادرار و خون.ویال های مختلف کنترل باید هموژن و یکنواخت باشد.برای انتخاب سرم کنترل باید همخوانی آن با معرف های مورد استفاده در نظر گرفته شدهو از عدم وجود اثرات زمینه ای اطمینان حاصل گردد. ویال بدون نشتی باشد و به حجم رساندن و نگهداری کنترل به سهولت انجام شود.عاری از عوامل بیماری زا باشد. هردو نوع کنترل های لیوفیلیزه یا کنترل های مایع قابل استفاده می باشد اما در زمان انتخاب باید مزایا و معایب هر یک در نظر گرفته شود به عنوان مثال خطا در به حجم رساندن کنترل های لیوفیلیزه ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود در حالیکه کنترل های مایع آماده مصرف هستند در عین حال مواد موجود در کنترل های مایع ممکن است در برخی روشها تداخل نموده و باعث خطا شوند.برای کنترل داخلی کیفیت، بهتر است حتی الامکان دو غلظت مختلف از کنترل استفاده شود. انتخاب غلظت های نزدیک به محدوده تصمیم گیری بالینی ارجح می باشد.

فروش انواع کنترل ها – اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع کنترل ها. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه