مارکر های قلبی | Cardiac Markers

مارکر های قلبی 

انواع مارکر های قلبی – فروش مارکر های قلبی – Cardiac Markers بیومارکر های قلبی موادی هستند که در زمان آسیب قلبی به درون خون منتشر میشوند بنابراین اندازه گیری این نشانگرهای زیستی میتواند به تشخیص سندروم حاد کرونری و ایسکمی قلبی کمک کند. همچنین این تستها در شناسایی افراد ریسک پذیر و مستعد بیماری های قلبی نقش بسزایی دارند. از مهمترین این مارکرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

  • آنزیم کراتین فسفوکیناز با ایزو فرم عصبی-عضلانی(CK-MB)
  • آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)
  • لاکتات دهیدروژناز(LDH)
  • تروپونین قلبی
  • میوگلوبین
  • گلیکوژن فسفریلاز (GP)

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع مارکرهای قلبی شامل کیت های رپید تست، الایزا و کی لومینسانس. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

محصولات این گروه