محلول و کیت های بیوشیمی (پایدار و لیوفیلیزه)

محلول و کیت های بیوشیمی (پایدار و لیوفیلیزه)

محلول و کیت های بیوشیمی Biochemistry Solutions – امروزه بیوشیمی بالینی در شناخت بسیاری از بیماری ها کمک شایانی به علم پزشکی کرده است. پیشرفت های تکنیکی و فنی در اندازه گیری آنزیم ها، هورمون ها، الکترولیت ها و متابولیت های با مقادیر کم و رابطه انکار ناپذیر تغییرات این مواد با ایجاد بیماری های گوناگون وسعت بی نظیری به این رشته از علوم پزشکی داده است. از این نظر آزمایشگاه بیوشیمی بالینی نقش بسیار پررنگی در فرآیند درمانی بیماران دارند.

برخی از آزمایشهایی که به کمک محلول های بیوشیمی انجام می شود شامل:

  • آزمایش های مربوط به فعالیت های کلیوی مانند تجزیه کامل ادرار
  • آزمایش های مربوط به عملکرد کبد مانند اندازه گیری بیلی روبین، سنجش آمونیاک و اوره خون، سنجش آنزیم های آلکالین فسفاتاز و آلدولاز
  • آزمایش های مربوط به الکترولیت ها مانند اندازه گیری سدیم، پتاسیم، فسفر، کلر و….
اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع محلول های بیوشیمی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه