کالیبراتور و استاندارد

محلول های کالیبراتور 

انواع محلول های کالیبراتور انواع محلول های استاندارد – کالیبراسیون به مجموعه فعالیتهایـی اطلاق می گرددکه ارتباط میان مقادیر اندازه گیری شده یک ماده استاندارد یا کالیبراتور توسط یک دستگاه یا روش آزمایشگاهی را با مقادیر واقعی این ماده که توسط روشهای مرجع اندازه گیری شده است مشخص می نماید. مواد کنترل نمی توانند بعنوان جایگزین کالیبراتور استفاده شوند. کالیبراتور ماده ای است که برای کالیبراسیون روش آزمایشگاهی بکار می رود و دارای مقداری مشخص است در حالی که مواد کنترل برای کنترل کیفیتروش آزمایشگاهی بکار می رود و اغلب دارای محدوده غلظتی می باشد.محلول های استاندارد محلول های تجارتی آماده ای هستند که دارای مقادیر مشخصی از ماده ای است که باید اندازه گیری شود. از این محلول ها برای کالیبراسیون دستگاه ها استفاده می شود. در واقعمحلول استناندارد پایه ای است برای مقایسه و اندازه گیری یک یا چند ماده در نمونه بیماران.

طبق پیشنهاد فدراسیون بین المللی بیوشیمیست های بالینی  (IFCC) استانداردها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 محلول استاندارد اولیه یا ذخیره (Standard Primary): این محلول را با استفاده از ماده خالصی که در حلال خالصی حل شده باشد تهیه می کنند.

 استاندارد ثانویه (Standard Secondary): استانداردی است که غلظت ماده مورد نظر در آن را با روش های رفرانس و با استفاده از استانداردهای اولیه تعیین می نمایند.

اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع محلول های کالیبراتور و محلول های استاندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید (اینجا کلیک کنید).

محصولات این گروه