مواد آلی و معدنی

انواع مواد شیمیایی آلی و معدنی

انواع مواد شیمیایی آلی و معدنی

این مواد به دو دسته آلی و معدنی طبقه بندی می شوند. مواد آلی به طور کلی به مجموعه ی بزرگی از این مواد جامد، مایع یا گاز گفته می شودکه در ترکیب خود دارای میزان نسبتا زیادی کربن باشند. مواد معدنی هم شامل ترکیبات شیمیایی هستند که منحصراً شامل عوامل شیمیایی آلی (مانند ترکیبات با پیوند کربن-هیدروژن) در ساختار مولکولی خود نباشند.ساختار بسیاری از موادآلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن، چهار است.اما مواد معدنی وضعیت ساختاری بسیار پیچیده‌ای دارند،زیرا اتمها ممکن است خیلی بیشتر از چهار پیوند تشکیل دهند.پس تنوع شکل هندسی مواد معدنی از مواد آلی بیشتر است.

نکات مهم در ارتباط با کار با مواد شیمیایی

 • از وجود تمام امکانات لازم برای ایمنی در برابر مواد شیمیایی در آزمایشگاه اطمینان حاصل شود.
 • محل نگه داری این مواد نباید در معرض مستقیم نور خورشید و کابل های برق باشند.
 • ضایعات این مواد در ظروف مخصوص نگهداری شود.
 • برای جلوگیری از نشت در اثر ازدیاد حجم، ظروف مورد استفاده نباید کاملا پر شوند.
 • برای جمع آوری ماده شیمیایی پخش شده در آزمایشگاه، باید از مواد جاذب خنثی استفاده گردد.
 • جهت جلوگیری از وقوع حادثه، این مواد ناسازگار کنار هم قرار نگیرند.
 • در نزدیکی محلی که با اشعه یا گرما کار می شود نباید این مواد فرار و آتشگیر قرار بگیرند.
 • هنگام خریداری این مواد برای آزمایشگاه، باید موادی خریداری گردد که کمترین خطرات را داشته باشند.
 • حجم این مواد خطرناک که در آزمایشگاه نگهداری می شود باید مطابق با نیاز باشد تا خطرات ناشی از آن کم شود.
 • به منظور کاهش خطرات این مواد به صورت پودر، از استنشاق گرد و غبار این  مواد خودداری شود.
 • برای توزین پودر شیمیایی در فضای آزمایشگاه از ترازویی که در محفظه سربسته است استفاده شود، تا گردوغبار در هوا پخش نگردد.
 • از ریختن یا پاشیدن پودر هنگام توزین اجتناب و از ماسک های مناسب استفاده شود.
 • این مواد باید به شیوه صحیح در کنار همدیگر نگهداری شوند چون ممکن است با همدیگر واکنش داده و محصولات خطرناک تولید کنند.

 اوج آزما پلاست اراِئه دهنده انواع مواد شیمیایی آلی و معدنی، جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

محصولات این گروه