رنگ رایت گیمسا برای تشخیص ساختارهای درون سلولی و مطالعه­ی سلول­های خونی