انواع کیت CA  و اینکه هر کدام در چه نواحی از بدن کاربرد دارد