• ایزومر های ۲-بوتانول و خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها

• ایزومر های 2-بوتانول و خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها