کیت CK-MB یکی از روش‌های تشخیص سکته‌ی قلبی می‌باشد

کیت CK-MB یکی از روش‌های تشخیص سکته‌ی قلبی می‌باشد