اگرچه درمان قطعی برای CMV وجود ندارد ولی بعضی از داروها سرعت رشد ویروس را کم می کنند