کیت H.Pylori از بازده مناسبی در تشخیص به موقع این عفونت برخوردار است

کیت H.Pylori از بازده مناسبی در تشخیص به موقع این عفونت برخوردار است