تومور مارکرها

کیت CA 15-3

توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت CA در تشخیص انواع سرطان و انواع آن. کاربرد کیت CA در اندازه گیری تومور مارکر ها. کاربرد های مختلف کیت CA در آزمایشگاه. انواع کیت CA و اینکه هر کدام در چه نواحی از بدن کاربرد دارد. توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت های CA19-9، CA125 و CA15-3

کیت CEA

تست CEA چیست و چه کاربرد هایی دارد. چه زمانی از تست CEA استفاده می شود. تست CEA چگونه انجام می شود. خطرات و ریسک فاکتور های احتمالی تست CEA. رنج نرمال تست CEA و تفسیر نتایج بدست آمده از تست CEA. چه عواملی می توانند باعث نتایج غیر عادی شوند.

کیت CA 19-9

توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت CA در تشخیص انواع سرطان و انواع آن. کاربرد کیت CA در اندازه گیری تومور مارکر ها. کاربرد های مختلف کیت CA در آزمایشگاه. انواع کیت CA و اینکه هر کدام در چه نواحی از بدن کاربرد دارد. توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت های CA19-9، CA125 و CA15-3

کیت CA 125

توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت CA در تشخیص انواع سرطان و انواع آن. کاربرد کیت CA در اندازه گیری تومور مارکر ها. کاربرد های مختلف کیت CA در آزمایشگاه. انواع کیت CA و اینکه هر کدام در چه نواحی از بدن کاربرد دارد. توضیحات کلی در مورد کاربرد کیت های CA19-9، CA125 و CA15-3

کیت کالپروتکتین | کیت Calprotectin

موارد کاربردی کیت کلپروتکتین برای تشخیص بیماری ها. از کیت کلپروتکتین چگونه استفاده می شود. موارد درخواست پزشک برای انجام تست با کیت کلپروتکتین. موارد تایید کننده نتایج کیت کلپروتکتین. وجود چه علائمی باعث تجویز آزمایش و استفاده از کیت کلپروتکتین می شود. تفسیر نتایج مربوط به کیت کلپروتکتین. مواردی که می توانند باعث افزایش کاذب نتایج در کیت کلپروتکتین شوند.

کیت AFP

AFP چیست و کیت AFP چه کاربرد هایی در آزمایشگاه دارد. روش های مختلف اندازه گیری در کیت AFP. مقادیر نرمال کیت AFP. کاربردهای کیت AFP در زنان باردار. کاربرد کیت AFP در غربالگری نقص های جنینی. از کیت AFP چگونه استفاده می شود. نقش کیت AFP در تشخیص سرطان.

کیت PSA

توضیحات کلی در مورد PSA و کاربرد کیت PSA در آزمایشگاه های تشخیص طبی. روش های اندازه گیری مختلف در کیت PSA و توضیحات مختصر در مورد هر کدام. مقادیر نرمال کیت PSA در سرم آقایان. اهمیت غربالگری افراد با کیت PSA. عواملی که می توانند باعث افزایش کاذب نتایج کیت PSA شوند.