رنگهای تشخیصی

هماتوکسیلین | Haematoxylin

در این مقاله به بررسی رنگ هماتوکسیلین و ترکیب آن با ائوزین می¬پردازیم که در رنگ آمیزی آزمایشات تشخیصی بالینی به ترتیب به عنوان رنگ بازی و اسیدی عمل می¬کنند و به ترتیب در اثر ترکیب با قسمت¬های اسیدوفیل و بازوفیل ترکیبات رنگی آبی و قرمز ایجاد می¬کنند. در ادامه بیشتر با این تکنیک رنگ آمیزی آشنا خواهیم شد.

محلول رایت | محلول گیمسا

رنگ رایت گیمسا از جمله رنگ¬های هماتولوژی محسوب می¬شوند که برای تشخیص بیماری¬ها و ساختارهای درون سلولی از طریق ساختارهای اسیدی و بازی خود، به ساختارهای متناظر وصل و سبب رنگ شدن آنها می¬شود. دقت این رنگ¬ها تا حد زیادی به دقت و تجربه¬ی اپراتور وابسته است و عوامل محدود کننده¬ی زیادی نیز در دقت و وضوح آن تأثیرگذار هستند.