محیط کشت

محیط کشت ای کوالی براث |محیط کشت E.Coli Broth |محیط کشت EC Broth

محیط EC  براث توسط Hajna و Perry طراحی شده و برای بررسی آب، شیر و سایر مواد برای نشان دادن آلودگی مدفوعی استفاده می شد.

محیط کشت اوره آگار بیس | محیط کشت Urea Agar Base

اوره آگار یک محیط افتراقی برای شناسایی اعضای انتروباکتریاسه بر اساس توانایی آن ها در داشتن آنزیم اوره آز و تجزیه اوره، می باشد.

محیط کشت XLD آگار | محیط کشت زایلوز لیزین Deoxycholate آگار

این محیط توسط تیلور به منظور افزایش بهره وری جداسازی و شناسایی گونه های پاتوژن به ویژه شیگلا می باشد.

محیط کشت اس اس آگار | محیط کشت SS Agar

یک محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی باسیل های پاتوژن به ویژه آنهایی که متعلق به جنس سالمونلا هستند، می باشد.

محیط کشت تریپتون واتر | محیط کشت Tryptone water

تریبپتون واتر برای تشخیص اشریشیاکلی در نمونه های غذا و آب بر اساس تولید ایندول، توصیه می شود. ممکن است برای تمایز باکتری ها از هم بر اساس تولید ایندول نیز استفاده شود.

محیط کشت بروسلا آگار | محیط کشت Brucella Agar

بروسلا آگار یک محیط کشت برای کشت ارگانیسم های بروسلا است که با افزودن 5% خون اسب، این محیط برای روش های کیفی جداسازی و کشت میکرو ارگانیسم های سخت رشد و غیر سخت رشد از نمونه های بالینی و غیر بالینی کاربرد پیدا می کند.

محیط کشت بلاد آگار بیس | محیط کشت Blood Agar Base

این محیط برای جداسازی، کشت و تشخیص فعالیت های همولیتیک استرپتوکوک ها و سایر میکرو ارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محیط کشت Simons Citrate Agar | محیط کشت سیمون سیترات آگار

این محیط برای تمایز باکتری های گرم منفی بر اساس استفاده از سیترات است.

محیط کشت Potato Dextrose Agar | محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار

این محیط کشت برای کشت و شمارش مخمرها و کپک ها استفاده می شود.

محیط کشت اس آی ام مدیوم | محیط کشت SIM مدیوم | محیط کشت SIM Medium

این محیط برای جداسازی باسیل های روده ای بر اساس تولید سولفید، تشکیل ابندول و تحرک استفاده می شود.

محیط کشت پلیت کانت آگار | محیط کشت Plate Count Agar

فرمولاسیون این محیط کشت مطابق با تعریف متدهای استانداردهای آزمون محصولات لبنی می باشد.

محیط کشت جی سی آگار بیس | محیط کشت GC Agar Base

این محیط با افزودن انواع مختلفی از مکمل ها برای شناسایی و کشت Neisseria gonorrhoeae و دیگر میکرو ارگانیسم های سخت رشد استفاده می شود.

محیط کشت ال بی براث | محیط کشت LB Broth

این محیط یک محیط غنی از مواد غذایی برای رشد، نگه داری و کشت سویه های جدید و نوترکیب اشریشیاکلی استفاده می شود.

محیط کشت کینگ بی آگار | محیط کشت King B Agar

نام دیگر این محیط Pseudomonas Agar F یا Flo Agar است که برای تولید بیشتر ماده فلورسین در گروه سودوموناس به کار می رود.

محیط کشت مکانکی آگار | محیط کشت MacConkey agar

این محیط برای جداسازی باکتری های تخمیر کننده لاکتوز از غیر تخمیر کننده ها به کار می رود.

محیط کشت مالت اکسترکت آگار | محیط کشت Malt Extract Agar

این محیط کشت برای جداسازی، کشت و شمارش مخمر ها و کپک ها به کار می رود.

محیط کشت ام آر اس آگار | محیط کشت MRS Agar

این محیط برای جدا سازی، شمارش و کشت از گونه های لاکتو باسیلوس به کار می رود.

محیط کشت مولر هینتون آگار | محیط کشت Mueller Hinton Agar

کاربرد اصلی  محیط مولر هینتون آگار جهت تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها (آنتی بیوگرام) به روش دیسک می باشد.

محیط کشت نیترات براث| محیط کشت Nitrate Broth

نیترات براث به عنوان کمک در شناسایی میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی گرم منفی با استفاده از آزمون کاهش نیترات، توصیه می شود.

محیط کشت نوترینت آگار | محیط کشت Nutrient Agar

محیط کشت نوترینت آگار برای کشت باکتری ها و شمارش میکرو ارگانیسم ها در آب، فاضلاب، مدفوع و سایر مواد دیگر استفاده می شود.


  • 1
  • 2